top of page

Algemene voorwaarden

 

I. Definities

Op weg met je hond: handelsnaam van de gedragstherapiepraktijk. Op weg met je hond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63574519.

Gedragstherapeut: Michel Berendsen.

Klant: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop.

II. Algemeen

Alle tussen de gedragstherapeut en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. De gedragstherapeut zal de klant en hond naar beste vermogen begeleiden.

 2. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de klant en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.\

III. Adviezen, therapieën en training

 1. De klant kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragstherapeut.

 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaring van de gedragstherapeut.

 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek.

 4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/training kan echter niet gegeven worden.

 5. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

 6. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

 7. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

 8. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of -producten, geschieden op eigen risico van de klant. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

 9. Bij training onder begeleiding dient alleen gebruik gemaakt te worden van een tuig of platte halsband met een eenvoudige lijn van minimaal 1m60. Dubbele aanlijning met anti-ontsnappingstuig en halsband mag ook. Slipkettingen, sliphalsbanden, prikbanden, stroombanden, anti-blafbanden, anti-trektuigen, halfchecks, halti's, gentle leaders, jachtlijnen, politielijnen, uitrollijnen, sliplijnen en martingale halsbanden zijn niet toegestaan tijdens de trainingen en andere activiteiten geïnitieerd door Op weg met je hond.

IV. Betaling/afspraken

 1. De klant kan een reeds gemaakte afspraak 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.

  • Binnen die gestelde termijn van 24 uur wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.

  • Bij afwezigheid / niet thuis op de afgesproken tijd wordt het volledige afgesproken tarief in rekening gebracht.

 2. Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

 3. De betaling van de intake dient direct na afloop ter plaatse per pin te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 4. De betaling van het traject dient voor het consult of het eerste begeleidingsmoment volledig te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 5. Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of lessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Dit vooral omdat bovenstaande hond-specifiek worden gegeven en als zodanig dienen te worden toegepast, omdat ze mogelijk niet geschikt zijn voor anderen.

V. Klachtenafhandeling

Neem bij klachten altijd direct contact op met de gedragstherapeut. Dan wordt er zo snel mogelijk naar een tot beider tevredenheid leidende oplossing gezocht.

VI. Uitzonderingen

Als de strikte naleving van een onderdeel uit deze voorwaarden niet werd toegepast of verlangd, betekent dit niet dat de gedragstherapeut het recht verliest om in andere gevallen vast te houden aan de stipte naleving van deze bepalingen.

Laatste wijziging 1-10-2023 

 

bottom of page